Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису) (змішана)

Тривалість:
14 календарних днів – дистанційно з одночасним доступом до всіх матеріалів курсу, 1 календарний день – очно
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС (вказувати кредити ЄКТС загалом і з розбивкою за формами навчання)
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Дистанційно-очна
Дати початку:
30 Серпня 2021
6 Вересня 2021
13 Вересня 2021
20 Вересня 2021
27 Вересня 2021
4 Жовтня 2021
11 Жовтня 2021
25 Жовтня 2021
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)» спрямована на підвищення рівня комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців; закріплення й поглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, формування вмінь і навичок використання мовних засобів із дотриманням норм ділового спілкування відповідно до вимог нового українського правопису.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Мова як універсальний засіб спілкування. Основні норми сучасної української літературної мови
Тема 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Засоби милозвучності в діловій українській мові. Вживання сполучників «і», «й», «та», прийменників «у», «в» тощо
Тема 3. Особливості правопису й вимови слів українського походження відповідно до норм оновленого українського правопису. Уживання літери «и» на початку слова
Тема 4. Правопис та вимова слів і буквосполучень іншомовного походження
Тема 5. Особливості вживання й правопису самостійних частин мови та їх форм у професійному мовленні
Тема 6. Специфіка використання службових частини мови у фаховому тексті
Тема 7. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові
Тема 8. Правопис власних назв (прізвищ, установ, організацій тощо). Уживання великої літери у власних назвах
Поточний контроль
Підсумковий контроль результатів навчання (тестування)

Реєстрація на курс 25.10-09.11.2021

для успішної реєстрації необхідно ще зареєструватися на Порталі управління знаннями, за нижчезазначеним посиланням на відповідний термін навчання***
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/praktykum-ukrainskoi-movy-za-novoiu-redaktsiieiu-ukrainskoho-pravopysu

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати лексичні, акцентуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;
  • поглибити знання з орфографії, зосередивши увагу на вивченні складних випадків правопису й вимови слів іншомовного походження та власне української лексики;
  • володіти правилами написання й вимови запозичених слів, зокрема особливості передачі буквосполучення th у словах грецького походження; w, th у словах англійського походження;
  • підвищити професійні мовленнєві компетентності;
  • удосконалити володіти нормами мови та технікою мовлення, а також уміння правильно використовувати вербальні та невербальні знакові системи у процесі комунікації.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.