Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

«Ораторське мистецтво в публічному управлінні»

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна* (*- у разі карантинних обмежень навчання проводиться дистанційно в режимі реального часу)
Дати початку:
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Ораторське мистецтво в публічному управлінні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, поглиблення знань про типи сучасного публічного мовлення, види промов, засоби ефективної комунікації; удосконалення практичних навичок техніки ведення полеміки, диспуту, дискусії, уміння використовувати засоби аргументації своєї позиції в діалозі, полілозі в усному мовленні професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Мовленнєва діяльність публічної особи.
Тема 2. Оратор і вимоги до нього.
Тема 3. Стратегії та прийоми подолання страху перед аудиторією.
Тема 4. Культура ведення суперечки.
Тема 5. Партнерський діалог.
Тема 6. Діалогічне красномовство.
Тема 7. Основи ведення дебатів і ділової бесіди
Тема 8. Публічний виступ.
Підсумковий контроль результатів навчання: підготовка та виголошення публічного виступу до 5 хвилин

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

  • знати орфоепічні норми сучасної української літературної мови; лексикологію, лексичне значення слів, сполучуваність слів; інструментарій ораторського мистецтва; основи ефективної комунікації; основи риторики й ораторського мистецтва; вимоги до ведення нарад, службових бесід, дискусій; етикет ділового спілкування;
  • здійснювати монологічне, діалогічне та полілогічне мовлення фахового спрямування, дотримуючись мовних норм;
  • уміти аналізувати свої та чужі виступи, виявляти відхилення від мовних норм, застосовувати різні засоби для їх подолання; підготувати та виголосити промову;
  • демонструвати культуру ведення суперечки, застосовуючи полемічні правила, прийоми, тактику;
  • дотримуватися етикету професійного спілкування

 

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.