Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

«ГРАМАТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ»

Тривалість:
триденний семінар
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Очна* (*- у разі карантинних обмежень навчання проводиться дистанційно в режимі реального часу)
Дати початку:
6 Червня 2022
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

.

Загальна короткострокова програма «Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання граматичних, синтаксичних та пунктуаційних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування публічних службовців. Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення специфіки використання мовних засобів у фаховій діяльності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Мовностильові ознаки ділового тексту

Тема 2. Іменники та прикметники у професійному мовленні публічних службовців

Тема 3. Числівники і займенники у ділових паперах

Тема 4. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні публічних службовців

Тема 5. Службові частини мови у професійному мовленні публічних службовців

Тема 6. Реалізація синтаксичних конструкцій у діловому мовленні. Пунктуаційні норми в простому ускладненому реченні

Тема 7. Особливості вживання розділових знаків у складному реченні та оформленні прямої й непрямої мови

Тема 8. Документи у фаховій практиці публічних службовців

Тема 9. Сучасні вимоги до тексту документа

Підсумковий контроль результатів навчання (тестування)

 

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

У результаті вивчення програми слухач повинен:

знати державний стандарт оформлення ділових документів у сфері публічного управляння й адміністрування; морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;

вміти складати й опрацьовувати ділові листи та іншу службову документацію; добирати мовні засоби відповідно до вимог і ситуації службової комунікації; дотримуватися граматичних, синтаксичних, та пунктуаційних норм у діловому листуванні; редагувати тексти ділових листів; аналізувати причини й наслідки невдалої комунікації.

опрацьовувати відповідно до виробничої потреби тексти ділових листів, що перебувають у службовому обігу

 

Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.
  •