Підвищення рівня володіння українською мовою

Повернутися

Ділова українська мова в публічному управлінні (змішана)

Тривалість:
14 календарних днів – дистанційно з одночасним доступом до всіх матеріалів курсу, 1 календарний день – очно
Обсяг програми:
1 кредит ЄКТС (вказувати кредити ЄКТС загалом і з розбивкою за формами навчання)
Вартість програми:
Для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – безкоштовно
Місце проведення:
м. Київ, вул.Шепелєва, 3-а
Форма навчання:
Дистанційно-очна
Дати початку:
14 Лютого 2022
28 Лютого 2022
Керівник програми:
Верзун В.П.
Тел. +380 68 1717 433
e-mail: ukrainska_movavcpk@ukr.net
(044) 223-49-24

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Ділова українська мова в публічному управлінні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, поглиблення знань з орфографії (особлива увага зосереджена на вивченні складних випадків правопису слів), удосконалення практичних навичок щодо використання мовних норм (лексичних, акцентуаційних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних, пунктуаційних) в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Тема 1. Українська мова в суспільному житті та професійній діяльності публічних службовців. Особливості офіційно-ділового стилю
Тема 2. Лексичні засоби ділової мови. Фразеологія у діловій комунікації
Тема 3. Іменники та прикметники у професійному мовленні публічних службовців
Тема 4. Числівники і займенники у ділових паперах
Тема 5. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні публічних службовців
Тема 6. Службові частини мови у професійному мовленні публічних службовців
Тема 7.Синтаксичні особливості українського ділового мовлення
Поточний контроль
Тема 8. Усне дiлове мовлення публічного управлінця
Тема 9. Писемне дiлове мовлення публічного управлінця
Підсумковий контроль результатів навчання (тестування)

для успішної реєстрації необхідно ще зареєструватися на Порталі управління знаннями, за нижчезазначеним посиланням на відповідний термін навчання***

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

Державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

  • знати правила вживання граматичних форм державної мови згідно з законами й нормами граматики, чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних норм;
  • правильно використовувати мовні засобів залежно від сфери та мети спілкування у писемному фаховому мовленні;
  • знати лексичні, акцентуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови у професійному спілкуванні;
  • знати державні стандарти оформлення ділових документів.
Начальник Управління навчання державній мові Центру мовної підготовки Української школи урядування, стаж науково-педагогічної роботи 10 років.