Комунікація публічного управлінця

Повернутися

МЕТА

Освітній проєкт спрямований на підвищення рівня професійних компетентностей володіння державною мовою публічними службовцями.

ЗАВДАННЯ

  • підвищення рівня володіння державною мовою публічних службовців;
  • удосконалення комунікативної професіограми публічних службовців з урахуванням європейських цінностей;
  • покращення різних рівнів мовної компетентності;
  • удосконалення писемного й усного мовлення для професійної комунікації;
  • підвищення рівня комунікативної культури у сфері публічного управління.

ПРОГРАМИ

Назва програмиМетаТривалість
(календарні дні)
Обсяг
1.Практичний курс української мови
(за новою редакцією українського правопису)
Удосконалення знань і практичних навичок дотриманням мовних норм в усному й писемному діловому спілкуванні відповідно до вимог нової редакції українського правопису220 годин
0,67 кредиту ЄКТС
2.Документ як форма писемного публічного мовленняФормування необхідного рівня знань про діловий документ і діловодство в публічному управлінні, поглиблене вивчення правил складання ділових документів330 годин
1 кредит ЄКТС
3.Мистецтво усного ділового мовленняУдосконалення практичних навичок застосування мовних норм  у публічному виступі, формування вмінь і навичок використання засобів мови з дотриманням етикетних норм ділового спілкування330 годин
1 кредит ЄКТС
4.Ділова українська мова в публічному управлінні» Удосконалення практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні14 днів дистанційно,
1 – очно
30 годин
1 кредит ЄКТС
5.Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)»Відновлення, узагальнення й систематизація знань державної мови відповідно до вимог нової редакції українського правопису14 днів дистанційно,
1 – очно
30 годин
1 кредит ЄКТС
6.Сучасний етикет ділових паперівПідвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок застосування  етикетних норм у текстах службових документів220 годин
0,67 кредиту
ЄКТС
7.Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванніУдосконалення знань і практичних навичок використання граматичних, синтаксичних та пунктуаційних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування публічних службовців330 годин
1 кредит ЄКТС
8.Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовцівПоглиблення знань державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, удосконалення практичних навичок застосування  мовних норм у публічному виступі220 годин
0,67 кредиту ЄКТ
9.Ораторське мистецтво в публічному управлінніОзнайомлення з типами сучасного публічного мовлення, видами промов, засобами ефективної комунікації; формування умінь та практичних навичок ведення полеміки, диспуту, дискусії, засоби аргументації своєї позиції в діалозі, полілозі тощо330 годин
1 кредит ЄКТС
10.Службове листуванняУдосконалення знань і практичних навичок щодо складання ділових листів, дотримання норм у діловому листуванні, редагування текстів ділових паперів; розкриття специфіки електронного листування330 годин
1 кредит ЄКТС
11.Мовна маніпуляціяПідвищення рівня комунікаційної культури в професійній сфері, ефективного використання вербальних і невербальних засобів спілкування в їхній тісній взаємодії та відповідно до ситуації мовлення220 годин
0,67 кредиту ЄКТС
12.Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)Оволодіння психологічною теорією
і практикою організації ділового спілкування; підвищення рівня загальномовної підготовки, лінгвістичної грамотності, рівня культури спілкування в професійній сфері
220 годин
0,67 кредиту ЄКТС
13.Організаційно-розпорядчі документи в публічному управлінніУдосконалення  вмінь та практичних навичок складання й оформлення найпоширеніших організаційно-розпорядчих документів330 годин
1 кредит ЄКТС
14.Становлення та ствердження української мови як державноїПоглиблення знань  з історії розвитку української мови на всіх етапах її становлення як державної, підвищення рівня правописної грамотності, виховання патріотизму через популяризацію української мови,  формування національно свідомої особистості в образі сучасного українського управлінця.330 годин
1 кредит ЄКТС
15.Підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (усна частина)Розвиток української мовної культури публічних службовців,
формування комунікативної компетентності
220 годин
0,67 кредиту ЄКТС
16.Підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (письмова частина)Поглиблення практичних навичок щодо використання мовних норм330 годин
1 кредит ЄКТС
17.Основи теорії та практики розроблення й рецензування тестових завдань для іспитів на рівень володіння державною мовоюАктуалізація та набуття нових знань і навичок зі створення й рецензування тестових завдань різної форми330 годин
1 кредит ЄКТС
18.Публічне мовлення для державних службовців категорії «А»Удосконалення знань щодо застосування мовних норм та удосконалення практичних навичок публічного мовлення державних службовців; застосування комунікативно-ситуативних аспектів публічного мовлення державних службовців14 днів дистанційно,
1 – очно
30 годин
(1 кредит ЄКТС

У 2023 році Вищою школою здійснено підвищення кваліфікації з рівня володіння державною мовою 4997 державних службовців категорій «Б», «В» та посадових осіб місцевого самоврядування за тринадцятьма загальними короткостроковими програмами відповідно до  затвердженого Плану-графіку підвищення кваліфікації.

Назва загальної короткострокової програмиКількість осіб
«Документи як форма писемного публічного мовлення»578
«Ділова українська мова в публічному управлінні»959
«Практичний курс української мови (за новою редакцією правопису)»300
«Службове листування»533
«Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців»82
«Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванні» 100
«Сучасний етикет ділових паперів»100
«Ораторське мистецтво в публічному управлінні»175
«Організаційно-розпорядчі документи в публічному управлінні»300
«Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)»300
«Становлення та ствердження української мови як державної»250
«Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)»1000
РАЗОМ ЗА 2023 РІК4977

Схожі освітні проєкти