Підвищення рівня володіння іноземними мовами

Повернутися

Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних установ (англійська) (очна)

Тривалість:
2 роки
Обсяг програми:
Програма розрахована на 440 годин занять за місцем роботи слухачів без відриву від виробництва (16 кредити ECTS).
Вартість програми:
Місце проведення:
За місцем роботи слухачів в ЦОВВ та інших ДО
Форма навчання:
Очна. Навчання здійснюється в малих групах (максимум 15 осіб) в інтерактивній формі.
Дати початку:
Керівник програми:
кандидат філологічних наук, доцент Юшкевич В.І.,
e-mail vira.yushkevych@i.ua
vyushkevich@hs.gov.ua

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сучасні євроінтеграційні орієнтири України на розбудову демократичної, правової, соціальної держави, неможливо уявити без реформування та розвитку державної служби. Це передбачає якісну професійну підготовку нових управлінських кадрів, які здатні оперувати не тільки сучасними технологіями управління, впроваджувати європейські стандарти публічного управління та адміністрування, а й в достатній мірі вільно володіти іноземною мовою як засобом комунікації для набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності й успішного виконання професійної діяльності.

Враховуючи те, що в 1998 р. Україна підписала Сорбонську конвенцію, заявила про підтримку мовної політики ЄС і взяла на себе зобов’язання піднести вивчення іноземних мов на рівень світових стандартів, нові напрями мовної освіти мають забезпечити формування та розвиток комунікативної професійно-орієнтованої компетентності особистості, зокрема й іншомовної.

Підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, євроінтеграційні прагнення України вимагають активізації роботи з підвищення іншомовної компетенції українських державних службовців, особливо представників центральних органів виконавчої влади.

Програма спеціалізованого навчального курсу націлена саме на виконання цієї задачі без відриву слухачів від виробництва і в оптимальні терміни, які забезпечать високу якість іншомовної підготовки.

МЕТА ПРОГРАМИ:

Навчити державних службовців навичкам спілкування в межах загальних потреб та потреб, пов’язаних з виконанням ними своїх службових обов’язків; набуття слухачами базових мовних компетенцій, необхідних для ознайомлення з найкращими зразками світового досвіду у відповідній галузі публічного адміністрування; ознайомити з культурою, традиціями, державним устроєм,  цінностями інших демократичних країн; навчити державних службовців краще формулювати та висловлювати свою думку.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

В програмі відбуваються зміни за результатами пілотного навчання

 • Вхідне тестування
 • Модуль 1.  Публічне адміністрування, його роль і місце в системі виконавчої влади
 • Модуль 2.  Державні службовці і їх основна діяльність
 • Модуль 3.  Місцеве самоврядування. Сфери його основної діяльності
 • Модуль 4.  Задоволення роботою. Мотивація до роботи
 • Модуль 5.  Минулі події і діяльність
 • Модуль 6.  Сучасні політичні системи
 • Підсумкове тестування за 1 рік навчання 
 • Модуль7.    Політична система України
 • Модуль 8.   Вибори в Україні
 • Модуль 9.   Європейський Союз – історія і сьогодення
 • Модуль 10. Державна політика  
 • Модуль 11. ЄС – історія і сьогодення
 • Модуль 12. ЄС і Україна. Угода про асоціацію
 • Модуль 13. НАТО – історія і роль. Особливе партнерство Україна-НАТО  
 • Підсумковий іспит за програмою

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

відвідування занять – не менше 80%, успішне складання поточних, проміжних тестів і підсумкового іспиту за програмою

ВИКЛАДАЧІ ТА ТРЕНЕРИ:

Досвідчені штатні викладачі УШУ з великим досвідом роботи в сфері навчання державних службовців, а також запрошені викладачі з інших ВНЗ Києва (КНУ ім. Т. Шевченка, КНЛУ)

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

За умови повного успішного виконання програми слухачі отримують наступні 

ЗНАННЯ:

 • лексичних особливостей іноземної мови, яка застосовується для комунікації в сфері  публічного управління;
 • граматичних особливостей іноземної мови, необхідних для різних форм комунікації іноземною мовою в практичній діяльності;

ВМІННЯ:

 • усної монологічної комунікації (вміння робити презентації, доповіді, виступи) іноземною мовою;
 • усної діалогічної комунікації (вести бесіду, дискусію, переговори, ставити запитання, давати відповіді на запитання) іноземною мовою;
 • письмової комунікації (читання і розуміння текстів, написання аналітичних документів, статей, доповідей, інформаційних довідок, тощо) та аналізу письмових текстів професійного спрямування іноземною мовою;

НАВИЧКИ:

 • комунікація – практичне використання умінь і навичок різних видів мовної комунікації іноземною мовою в своїй професійній діяльності та з метою підвищення власної професійної кваліфікації;   
 • автономність і відповідальність – здатність до базової комунікації іноземною мовою під час реалізації публічного управління.
Заступник директора - керівник Центру мовної підготовки