Зaгальні професійні (сертифікатні) програми

Повернутися

Державним службовцям про державну службу (для вперше призначених на посади державної служби категорії «А»)

Тривалість:
дистанційно в асинхронному режимі до трьох тижнів, дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один день
Обсяг програми:
2 кредити ЄКТС
Вартість програми:
безкоштовно для державних службовців категорії «А»
Місце проведення:
м Київ, вул. Шепелєва 3-а
Форма навчання:
дистанційна
Дати початку:
20 Червня 2022
Керівник програми:
Центр розвитку місцевого самоврядування
+38 (044) 223-49-20, 223-49-21
e-mail: pon220a.usg@gmail.com

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби.

Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття і сприяння провадженню реформ.

 Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства з питань державної служби;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • командна робота та взаємодія;
 • знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

Навчання здійснюється дистанційно протягом 3-х тижнів, яке включає проходження учасниками професійного навчання кількох онлайн курсів (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань, участь в обговореннях на форумі) та участь у одноденному тренінгу, у форматі вебінару який включає форми роботи: інтерактивні лекції, кейсові методики, групове розв’язання ситуаційних завдань та їх обговорення.

Назви тем:

 • Модуль 1. Належне врядування у публічному секторі
 • Модуль 2. Цінності, смисли та місія  державного службовця
 • Модуль 3. Правове регулювання державної служби в Україні
 • Модуль 4. Доброчесність на державній службі
 • Модуль 5. Технології ефективної професійної діяльності на державній службі
 • Модуль 6. Державні службовці як носії змін і реформ у системі державного управління
 • Модуль 7. Керівник на державній службі
 • Модуль 8. Особистий бренд керівника на державній службі
 • Модуль 9. Взаємодія органів державної влади з громадськістю
 • Модуль 10. Навички діалогу та медіації для потреб публічної служби
 • Модуль 11. Побудова кар’єри.
 • Модуль 12. Проектний менеджмент (управління проектами)
 • Модуль 13. Емоційний інтелект

Реєстрація

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

вперше призначені на посади державної служби державні службовці категорії «А»

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ)

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

 • актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;
 • значення місії та цінностей державного органу як системотворчих для професійної діяльності кожного державного службовця;
 • зв’язку власної професійної діяльності за посадою зі стратегічними цілями державного органу та з планами роботи відділу;
 • принципів ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень
 • методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;
 • знання основ підготовки аналітичних документів, звітів

Уміння:

 • експлікувати основні професійних зобов’язань та смислу Присяги державного службовця до виконання власної роботи;
 • проводити діагностування комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;
 • розробляти проекти аналітичних , розпорядчих документів та нормативно-правових актів;
 • застосовувати техніки ефективної розробки , аналізу та оцінювання альтернатив рішень.

Навички:

 • аналізу та застосування актуальних змін до законодавства;
 • формулювання цілей, завдань відповідно до SMART-критеріїв і ключових показників результативності;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • ведення позитивних комунікацій та успішна взаємодія з відмінними від себе членами колективу.