Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ:

 • до 2-х тижнів в асинхронному режимі та 2 дні дистанційно в режимі реального часу

ОБСЯГ ПРОГРАМИ:

1 кредит ЄКТС

ФОРМА НАВЧАННЯ:

дистанційна

Детальніше:

http://bit.ly/3SZZXVf

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна мета: формування системи знань щодо державної політики у сфері детінізації доходів та ознайомлення зі стратегічними питаннями управління процесами детінізації доходів, напрямами їх реалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знання:

 • - сутності та ключових факторів тінізації економіки;
 • - основних показників вимірювання рівня тінізації економіки;
 • - причин виникнення каналів тінізації національної економіки;
 • - рівня загрози для держави від тінізації економіки.

Уміння:

 • - визначати корупційну складову у сфері детінізації доходів;
 • - формулювати основні фактори детінізації економіки;
 • - використовувати досвід країн Європейського Союзу у сфері детінізації доходів;
 • - аналізувати стан, основні тенденції та особливості детінізації доходів в Україні.

Навички:

 • - оцінювання рівня ефективності використання BSC-designer, SWOT-аналізу та PEST-аналізу при управлінні процесами детінізації доходів;
 • - здійснення стратегічного управління процесами детінізації доходів на підставі використання збалансованої системи показників.

ЦІЛЬОВА ГРУПА:

державні службовці категорій «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • - прийняття ефективних рішень;
 • - впровадження змін;
 • - професійні знання;
 • - комунікація та взаємодія;
 • - виконання на високому рівні поставлених завдань.

Структура програми:

Тема 1. Тінізація економіки: можливості та загрози

Тема 2. Детінізація економіки

Тема 3. Детінізація доходів

Тема 4. Світовий досвід детінізації доходів

Тема 5. Детінізація доходів в Україні як умова економічної безпеки

Тема 6. Стратегічне управління процесами детінізації доходів